logo-image

För en fin trädgård !

 

 

 

Hyresvillkor

Bilder

 

 • Hyresvillkor

  Allmänna villkor för uthyrning av maskiner

  SEoS Org nr 681227-2752
   
  Tillämplighet
  Dessa allmänna hyresvillkor tillämpas vid uthyrning av utrustning och maskiner utan förare.
  Eventuell ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.
   
  Hyresobjekt – Hyrestid

  Hyrestiden räknas från och med den tidpunkt hyresobjektet hämtas eller fraktas till beställd plats tills den tidpunkt hyresobjektet återlämnas. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och i gott skick med hänsyn till normal förslitning.

  Är hyresobjektet ej rengjort debiteras hyrestagaren en engångskostnad om 300kr ex moms.

   

  Ersättning_

  Det fakturerade beloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges på fakturan.

  Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

  Användning
  Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

  Reparationer

  Reparationer till följd av normal försliting bekostas av uthyraren. Utbyte av förbrukningsmateriel och slitdelar på arbetsplatsen bekostas av arbetstagaren. Reparationer  därutöver får däremot inte utföras utan godkännande från uthyraren.

  Ansvar
  Uthyraren ansvarar för kostnad till följd av normal förslitning. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet/tillbehör samt för samtliga skador som inte utgör normalt slitage. Ej återlämnade maskiner och materiel debiteras till återanskaffningsvärde.

  Maskinerna/utrustningen är trafikförsäkrade. Skulle en ev skada , brand , stöld el förlust täckas av den försäkringen , åligger det hyrestagaren att betala självrisken , fn 4200 kr. Hyrestagaren är även skyldig att hålla materiel och maskiner allriskförsäkrade under hyrestiden.

  Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man. Hyrestagaren ansvarar för all skada, d v s såväl person & sakskador, följdskador som ren förmögenhetsskada som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden.

  Hävande
  Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott.

  Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller eljest åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

  Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

  VARNING!


  De maskiner som uthyres kan vara mycket farliga vid felaktig användning.
  Vid minsta tveksamhet, begär mer information.
  Var nykter, stressa inte, använd skyddsutrustning.
  Låt ingen obehörig befinna sig inom arbetsområdet.

  Maskinerna/utrustningen får ej användas till annat än  ändamålsenligt jobb.

  Personer under 18 år får ej använda maskinerna.

   
 • © 2011 SEoS.n.nu. Alla rättigheter förbehållna. Design by parker ehret

   
  Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)